Enjoy the good things in life with our Smiles guide. Enjoy the good things in life with our Smiles guide.

เกี่ยวกับเอสโซ่ สไมล์ส

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดรเวอร์ รีวอร์ดส์

 1. โปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดรเวอร์ รีวอร์ดส์ (“โปรแกรม”) เป็นสิทธิเฉพาะของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เอสโซ่”/“บริษัท”) โดยลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องได้รับการอนุมัติจากเอสโซ่ก่อน และหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมแล้ว ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว (“สมาชิก”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และเอสโซ่อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า โปรแกรมนี้เปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย (Thai Residents) และมีผลใช้เฉพาะภายในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ร่วมโปรแกรมเท่านั้น (“สถานีบริการ”)
 2. โปรแกรมนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย หากมีข้อขัดแย้ง สมาชิกและเอสโซ่ตกลงให้ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเป็นผู้พิจารณา
 3. ผู้ที่ต้องการจะเป็นสมาชิกสามารถรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่สถานีบริการ โดยจะต้องกรอกข้อมูลและเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนตามรูปแบบที่เอสโซ่กำหนดได้ที่สถานีบริการ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์เอสโซ่ สไมล์ส (www.essosmiles.com/th-th) (“เว็บไซต์”) หรือ Esso LINE Official Account ผ่าน Esso Smiles Connect (“Esso Smiles Connect”) ซึ่งเฉพาะการสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาและอนุมัติให้ออกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส (“บัตรเอสโซ่ สไมล์ส”) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการใช้บัตรดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม ทั้งนี้ ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 18 ปี และยังไม่บรรลุนิติภาวะ และมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองในการสมัครโปรแกรม
 4. บัตรเอสโซ่ สไมล์ส เป็นบัตรสิทธิประโยชน์ ไม่ใช่บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเรียกเก็บเงิน หรือบัตรที่สามารถนำมาชำระค่าสินค้าและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ การใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส จะถูกสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรที่ระบุไว้ในการสมัคร และได้รับการอนุมัติให้ออกบัตรจากทางเอสโซ่เท่านั้น สมาชิกไม่สามารถนำบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ไปซื้อสินค้าหรือชำระค่าสินค้าในสถานีบริการได้ ในกรณีที่สมาชิกต้องการซื้อสินค้าในสถานีบริการ สมาชิกจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตอื่น ๆ ให้กับแคชเชียร์ที่สถานีบริการ อนึ่ง สิทธิประโยชน์ในบัตรเอสโซ่ สไมล์ส นี้ไม่สามารถโอนไปเป็นของสมาชิกผู้ถือบัตรท่านอื่นได้
 5. สมาชิกยืนยันและรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดของสมาชิกที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือผ่านการสมัครทางเว็บไซต์/Esso Smiles Connect ที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้นเป็นข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้องและเป็นจริง เมื่อได้รับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส แล้ว สมาชิกสามารถเริ่มใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขได้
 6. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ของสมาชิกตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือในเว็บไซต์ หรือ Esso Smiles Connect ที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น สมาชิกจะต้องแจ้งให้เอสโซ่ทราบโดยทันที โดยกรอกแบบฟอร์มคำร้องของลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ได้ที่สถานีบริการ หรืออัพเดทข้อมูลด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Esso Smiles Connect นอกจากนี้ สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นในระบบ โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ผ่านทางหมายเลข 02-631-9999 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์) อนึ่ง เอสโซ่จะไม่รับผิดใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง หนี้สิน หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรม หรือการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่สมาชิกไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เอสโซ่ทราบ
 7. บัตรเอสโซ่ สไมล์ส เป็นกรรมสิทธิ์ของเอสโซ่และจะต้องส่งคืนให้กับเอสโซ่โดยทันทีเมื่อได้รับการร้องขอจากเอสโซ่ โดยถือเป็นสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวของเอสโซ่ที่อาจพิจารณายกเลิกสมาชิกภาพ หรือโปรแกรม หรือการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องระบุเหตุผลและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. หากบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ของสมาชิกสูญหาย ชำรุด หรือเสียหาย สมาชิกจะต้องแจ้งให้ศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ทราบทันทีผ่านทางหมายเลข 02-631-9999 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์) โดยในกรณีบัตรสูญหาย เอสโซ่อาจพิจารณาออกบัตรทดแทนให้โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจากสมาชิก ในกรณีที่บัตรชำรุดหรือเสียหาย เอสโซ่จะออกบัตรใหม่ให้ตามดุลยพินิจของบริษัท สำหรับคะแนนสะสมคงเหลือที่อยู่ในบัตรที่สูญหาย ชำรุด หรือเสียหาย การโอนคะแนนดังกล่าวไปยังบัตรใหม่จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเอสโซ่ เอสโซ่จะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญหายของคะแนนสะสมเนื่องจากบัตรสูญหาย ชำรุด หรือเสียหาย สำหรับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่สมาชิกจะต้องชำระตามที่ระบุในข้อนี้หรือตามเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดนี้ ให้เอสโซ่สามารถนำคะแนนสะสมของสมาชิกมาหักชำระได้ตามดุลยพินิจของเอสโซ่เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 9. สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ผ่านทางหมายเลข 02-631-9999 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์) ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ เอสโซ่ไม่มีความรับผิดใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิก ซึ่งจะถูกลบออกจากบัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติในทันทีที่สมาชิกแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
 10. การที่สมาชิกเข้าร่วมโปรแกรม และมีการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส จะถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สมาชิกทุกท่านมีสิทธิถือบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ได้เพียง 1 ใบเท่านั้น ยกเว้น ในกรณีตามข้อ 8 และถือเป็นสิทธิของเอสโซ่แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะไม่รับสมัครและปฏิเสธการออกบัตรให้แก่บุคคลที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบแล้ว

ขึ้นด้านบน

การสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส

 1. สมาชิกจะต้องแสดงบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบแก่พนักงานที่สถานีบริการเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน ซึ่งเป็นดุลยพินิจของเอสโซ่แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะกำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการเป็นครั้งคราว (“ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ”) สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหากไม่ได้แสดงบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบต่อพนักงานก่อนการชำระเงินหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ การซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการจะไม่ได้รับคะแนนใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ จะได้รับแจ้งจากเอสโซ่
 2. เอสโซ่อาจจะให้คะแนนโบนัสเป็นครั้งคราวแก่สมาชิกที่มีการซื้อตรงตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคะแนนโบนัสดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไปในบัตรโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่เอสโซ่กำหนด
 3. เอสโซ่สงวนสิทธิ์ในการกำหนด ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหรือปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้คะแนนหรือคะแนนโบนัส หรือจำนวนคะแนนที่จะได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ นอกจากนั้น เอสโซ่สงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดบางประการสำหรับการใช้บัตร และ/หรือ จำนวนคะแนนที่สามารถสะสมในบัตรดังกล่าวได้ในหนึ่งวัน หรือในหนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน หรือในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความถี่ในการใช้บัตร และ/หรือ ปริมาณการซื้อที่จะได้รับคะแนน ทั้งนี้ ตามที่เอสโซ่จะเห็นสมควร โดยไม่จำต้องคำนึงถึงชนิดหรือปริมาณของการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการที่เกิดขึ้นจริง
 4. ในกรณีที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการแล้ว แต่คะแนนสะสมไม่ได้ถูกบันทึกหรือบันทึกไม่ถูกต้อง สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อรวมทั้งใบเสร็จรับเงินตัวจริง เพื่อขอแก้ไขคะแนนตามการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการดังกล่าว โดยเอสโซ่สงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธการนำหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของเอสโซ่แต่เพียงฝ่ายเดียว
 5. เมื่อบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ได้รับการบันทึกคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขของบริษัท สมาชิกจะได้รับสลิปบัตรสะสมคะแนนจากแคชเชียร์ ณ สถานีบริการ ซึ่งสลิปบัตรสะสมคะแนนดังกล่าว ถือเป็นหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและคะแนนสะสมที่มีอยู่ สลิปบัตรสะสมคะแนน จะมีรายละเอียดการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และคะแนนที่ได้ในครั้งนั้นและคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิก จะไม่มีการส่งใบแจ้งยอดรายเดือนไปให้สมาชิกแต่อย่างใด
 6. คะแนนในบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนของบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ใบอื่น หรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยหรือในนามเอสโซ่ เว้นแต่ จะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมซึ่งสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ
 7. คะแนนสะสมในบัตรจะหมดอายุไปในกรณีที่ไม่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการหรือไม่มีการได้รับคะแนนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนนครั้งล่าสุด ในกรณีดังกล่าว บัตรเอสโซ่ สไมล์ส อาจจะถูกยกเลิกและคะแนนสะสมอาจถูกตัดไปโดยอัตโนมัติตามดุลยพินิจของเอสโซ่แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
 8. บัตรเครดิตน้ำมัน (เอสโซ่ ฟลีทการ์ด) คูปองส่วนลด หรือโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่น ๆ จะไม่ได้รับการสะสมคะแนนภายใต้โปรแกรมนี้

ขึ้นด้านบน

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 1. สมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอและมีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอสโซ่กำหนด จะสามารถเปลี่ยน/แลกคะแนนเป็นของรางวัลที่เอสโซ่กำหนดได้ โดยมีรายการของรางวัลและเงื่อนไขข้อกำหนดในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ในรายการแลกของรางวัล (Rewards Redemption) ฉบับล่าสุด
 2. สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการของรางวัลที่สามารถแลกได้ โดยดูจากรายการแลกของรางวัล (Rewards Redemption) ในข้อ 20 ซึ่งข้อมูลเอกสารดังกล่าวจัดไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น แต่จะไม่มีผลเป็นการรับรองหรือรับประกันว่าจะมีของรางวัลให้แลกได้ครบทุกรายการตลอดเวลา และเนื่องจากเอสโซ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการที่เป็นของรางวัลที่อยู่ในรายการแลกของรางวัลดังกล่าว เอสโซ่จึงไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันต่อสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เป็นของรางวัลดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของของรางวัลหรือความเหมาะสมต่อการใช้งานใด ๆ และเอสโซ่ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่สมาชิกได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับของรางวัลที่เป็นสินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิต หากมีข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ท่านสมาชิกสามารถส่งไปถึงผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง
 3. เมื่อมีการแลกของรางวัล คะแนนของสมาชิกที่สะสมในบัญชีสมาชิกจะถูกหักออกตามจำนวนคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ในแลกของรางวัลที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ทำการแลกของรางวัล โดยจะหักคะแนนที่ได้รับในครั้งแรกก่อนตามลำดับ
 4. การขอแลกของรางวัลจากเอสโซ่ จะต้องทำก่อนหรือในวันเดียวกันกับวันที่คะแนนจะหมดอายุ คะแนนสะสมที่หมดอายุที่ยังไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) จะถูกตัดออกจากบัญชีสะสมคะแนนของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
 5. ของรางวัลทุกรายการขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าคงเหลือ หากของรางวัลรายการใดไม่มีสินค้าเหลืออยู่หรือหมด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือสาเหตุใด เอสโซ่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนของรางวัลรายการที่ขอแลก เป็นสินค้าอื่นหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลรายการอื่นที่มีมูลค่าเดียวกัน หรือมีคุณภาพใกล้เคียงกันแทนของรางวัลรายการที่ขอแลกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. การแลกของรางวัลจะให้สิทธิแก่สมาชิกที่ทำการขอแลกรางวัลก่อนตามลำดับ โดยเมื่อมีการขอแลกรางวัลแล้ว จะไม่สามารถเพิกถอน เปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับคูปองจากโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ คะแนนที่ถูกหักออกไปจากบัญชีคะแนนของสมาชิกแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี
 7. แม้จะมีบทบัญญัติใด ๆ ในข้ออื่นที่ระบุไว้ขัดแย้งกับข้อนี้ หากเอสโซ่เห็นว่าของรางวัลเกิดความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากความประมาทหรือการกระทำโดยจงใจของสมาชิก เอสโซ่สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เปลี่ยนของรางวัล โดยถือเป็นดุลยพินิจของเอสโซ่แต่เพียงฝ่ายเดียว
 8. ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดที่จะสามารถมีได้ตามกฎหมาย เอสโซ่และตัวแทนหรือผู้แทนของเอสโซ่จะไม่ต้องรับผิดต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บ การสูญหาย หรือความเสียหายในลักษณะใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายในทางอาญา ความเสียหายในเชิงลงโทษ และอื่นๆ) และไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการแลกรางวัล การจัดให้มีหรือการใช้ของรางวัล หรือจากการที่ของรางวัลสูญหาย ถูกโจรกรรมหรือถูกทำลายลงไป การเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต และฝ่ายต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาของรางวัลโดยตรง
 9. แม้จะมีบทบัญญัติใด ๆ ในข้ออื่นระบุไว้ก็ตาม และโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและการเยียวยาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เอสโซสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสมออกจากบัญชีของสมาชิก หรือปฎิเสธการขอแลกของรางวัลต่าง ๆ หรือเรียกคืนของรางวัลที่ได้แลกไปแล้ว ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
  ก. มีข้อสงสัยว่าคะแนนจะถูกบันทึกหรือได้รับมาโดยการทุจริต
  ข. มีการให้คะแนนไปโดยเกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือด้วยเหตุอื่นๆ
  ค. คะแนนที่มาจากการทำรายการใดๆ ที่ถูกยกเลิก, เป็นโมฆะ หรือรายการที่ขอคืนเงินหรือ เรียกคืน และ
  ง. คะแนนที่มาจากการทำรายการซื้อสินค้าคงเหลือหรือสินค้าในสต๊อกโดยสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินงาน จัดการ หรือทำงานที่สถานีบริการ
 10. เอสโซ่มีสิทธิกำหนดและเปลี่ยน:
  ก. ของรางวัลตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการแลก/รับของรางวัล หรือแลกของรางวัลในเว็บไซต์ หรือในเอกสารอื่นๆ และ
  ข. คะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือระบุเหตุผลใดๆล่วงหน้า

ขึ้นด้านบน

การขอเปลี่ยนแปลง สถานะสมาชิก

 1. สมาชิกยอมรับและตกลงว่าเอสโซ่อาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หรือระบุเหตุผลใด ๆ ในกรณีที่สมาชิกไม่ยอมรับข้อตกลงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ โดยแจ้งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า เอสโซ่ สไมล์ส ผ่านทางหมายเลข 02-631-9999 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์) ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ มิเช่นนั้น จะถือว่าสมาชิกยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ขึ้นด้านบน

พันธมิตรทางการค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม

 1. เอสโซ่สงวนสิทธิ์ในการเชิญหรือยินยอมให้พันธมิตรอื่น ๆ เข้าร่วมโปรแกรม และในกรณีดังกล่าว เอสโซ่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ หรือข้อตกลงอื่น ๆ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกของรางวัล

ขึ้นด้านบน

การเปิดเผยข้อมูล

 1. เอสโซ่อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในรูปแบบและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดรเวอร์ รีวอร์ดส์ หมวด 7 (การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม)
 2. หากสมาชิกมีการลงชื่อหรือลงทะเบียนสำหรับใช้บริการเฉพาะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม เอสโซ่อาจเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อการบริการเฉพาะนั้น ๆ และตามคำประกาศเฉพาะ/การแจ้งเตือนฉบับเจาะจงที่เกี่ยวกับการบริการนั้น ๆ โดยคำประกาศ/การแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดร์เวอร์ รีวอร์ดส์ นี้เมื่อได้มีการออกคำประกาศเฉพาะ/การแจ้งเตือนฉบับเจาะจงนั้น ๆ
 3. คำประกาศหรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่กล่าวถึงใน ข้อ 32 และ ข้อ 33 สามารถหาได้จากเว็บไซต์
 4. การเข้าเป็นสมาชิกในโปรแกรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับและยินยอมให้เอสโซ่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม และ/หรือการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส สมาชิกต้องยินยอมแก่เอสโซ่ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

ขึ้นด้านบน

ความปลอดภัยของบัตร

 1. สมาชิกจะต้องมีความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และเพื่อป้องกันการสูญหาย และเสียหายของบัตรเอสโซ่ สไมล์ส

ขึ้นด้านบน

ข้อยกเว้นการรับผิด

 1. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการเสี่ยงภัยและต่อการสูญหาย หรือ ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด ที่เกิดจากการเข้าเป็นสมาชิกในโปรแกรม และ/หรือ การใช้หรือการครอบครองบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เอสโซ่ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบาดเจ็บ การตาย หรือการสูญหาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดกับสมาชิกที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ของสมาชิก และ/หรือ การใช้หรือการครอบครองบัตรเอสโซ่ สไมล์ส เว้นแต่การสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการกระทำผิดโดยเจตนาของเอสโซ่
 2. เอสโซ่จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญหายของคะแนนสะสม หรือความเสียหาย/สูญหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด) ที่เป็นผลมาจากความชำรุด หรือความผิดพลาดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ใด ๆ หรือ การที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์กลับมาได้
 3. เอสโซ่จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด) ที่เกิดกับสมาชิกที่เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือการละเลยใด ๆ ของผู้ดำเนินการสถานีบริการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน หรือผู้รับจ้าง หรือผู้ขายของเอสโซ่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปฏิเสธการรับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือที่เกิดขึ้นจากข้อความ หรือการสื่อสารอื่นใดที่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากความชำรุด บกพร่อง หรือการขาดจำนวนของสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่จัดให้ โดยข้อพิพาท หรือคำเรียกร้องใด ๆ ที่สมาชิกอาจจะมีกับผู้ดำเนินการสถานีบริการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนหรือผู้รับจ้างหรือผู้ขายของเอสโซ่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของสมาชิกที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
 4. คำรับรองและการรับประกันทุกประการ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย และไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่น ที่เกี่ยวกับลักษณะ/สภาพ ความเหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสมหรือความปลอดภัยของสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส จะถูกยกเว้นและไม่รวมอยู่ในความรับผิดชอบของเอสโซ่ ตราบเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ยกเว้นได้
 5. โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ความรับผิดชอบใด ๆ ของเอสโซ่ที่อาจจะมีต่อสมาชิกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของบัตร หรือการแลกของรางวัล ที่ไม่สามารถยกเว้นความรับผิดได้ หรือที่ซึ่งไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในที่นี้จะถูกจำกัด ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ให้เป็นเพียงการคืนคะแนนให้สมาชิกหรือค่าใช้จ่ายของของรางวัล ตามดุลยพินิจของเอสโซ่
 6. เอสโซ่จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ความล่าช้า การสูญหายหรือความเสียหายทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่อาจเนื่องมาจากการชำรุดเสียหาย การล้มเหลวของอุปกรณ์หรือหน่วยประมวลผล หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรม สงคราม การกระทำของพระเจ้าหรือเหตุสุดวิสัย การล้มเหลวของระบบ และสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเอสโซ่
 7. เอสโซ่จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ และความเสียหายอื่นใด) ที่เกิดกับสมาชิก เนื่องจากเหตุต่อไปนี้
  ก. ความล่าช้า หรือความผิดพลาดในการเปลี่ยนบัตร
  ข. การสูญหาย, การโจรกรรมหรือความเสียหายใด ๆ ของของรางวัลในระหว่างการจัดส่ง
  ค. ความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายของรางวัล ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในการจัดหาของรางวัล
  ง. คำสั่ง, ข้อความ การสื่อสารหรือผลกระทบใด ๆ ที่เกิดจากการเพิกถอน, การระงับ หรือข้อจำกัดต่างๆ ของการใช้บัตร และ
  จ. ความล้มเหลวหรือการละเลยในการแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม และหรือที่เกี่ยวกับการแลก/รับของรางวัล พันธมิตรทางการค้า, การซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และ คะแนนสะสมที่จะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

ขึ้นด้านบน

ข้อพิพาท

 1. การเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือการใช้บัตรใด ๆ จะถูกส่งถึงเอสโซ่โดยตรงเพื่อพิจารณาตัดสิน โดยคำตัดสินของเอสโซ่นี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันสมาชิก และบันทึกต่าง ๆ ทั้งหมดของเอสโซ่ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันสมาชิก

ขึ้นด้านบน

การยกเลิก/สิ้นสุดโปรแกรม

 1. เอสโซ่สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือสิ้นสุดโปรแกรมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ ดังนั้น เมื่อได้รับแจ้งถึงการยกเลิกหรือสิ้นสุดแล้ว สมาชิกจะมีเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือตามระยะเวลาที่เอสโซ่ระบุเพื่อที่จะนำคะแนนสะสมไปแลกของรางวัลที่มีอยู่ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้ว คะแนนที่เหลือในบัตรจะเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้ได้ และเอสโซ่จะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของคะแนนดังกล่าว และไม่ต้องทำการชดเชยหรือชดใช้ด้วยวิธีอื่นใดให้กับสมาชิก และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับเอสโซ่

ขึ้นด้านบน

ข้อกำหนดอื่นๆ

 1. คำบอกกล่าว/การแจ้งใด ๆ ที่เอสโซ่มีถึงสมาชิก จะถือว่าได้มีการแจ้งแล้ว เมื่อได้มีการส่งไปตามที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ปรากฏในระบบ หรือแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือบัญชีที่สมาชิกได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือ Esso Smiles Connect หรือโดยวิธีการแจ้งให้ทราบที่สถานีบริการ
 2. ถึงแม้จะข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิและอำนาจของเอสโซ่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) จะยังคงมีผลบังคับใช้และจะยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าจะมีการยกเลิก เพิกถอน สิ้นสุด หรือระงับของโปรแกรม หรือการใช้บัตร หรือการเข้าร่วมของสมาชิกในโปรแกรมก็ตาม
 3. ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดในโปรแกรมเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าจะเป็นโดยผลของกฎหมาย หรือกฎระเบียบหรือเหตุอื่น ๆ ใดก็ตาม ให้ส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั้นแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นของโปรแกรม และความโมฆะหรือการที่ไม่สามารถใช้บังคับได้ของบทบัญญัติดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติหรือเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ของโปรแกรม ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ทุกประการ
 4. ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและจะต้องอยู่นอกเหนือและไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันและหลังจากนี้ และที่มีขึ้นเป็นครั้งคราวระหว่างเอสโซ่และสมาชิก หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ อาจจะมีการระบุไว้ในการแจ้ง/สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่เอสโซ่มีถึงสมาชิกในแต่ละครั้ง
 5. การละเมิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคะแนนหรือการแลกรางวัล จะมีผลเป็นการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก การยกเลิกบัตร และการเพิกถอนคะแนนสะสมที่อยู่ในบัตร หรือ การเรียกรางวัลที่แลกไปแล้วคืน (หรือเรียกค่าเสียหายตามความเหมาะสม)
 6. เอสโซ่มีสิทธิอย่างเต็มที่ และโดยอิสระที่จะโอนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นี้ โปรแกรม ความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในบัตรเอสโซ่ สไมล์ส และ/หรือ บัญชีของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม รวมทั้ง สิทธิ และหน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกแต่อย่างใด
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองภาษา คือ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อความใดไม่ตรงกัน ให้ยึดถือฉบับภาษาไทยเป็นเกณฑ์ ส่วนฉบับภาษาอังกฤษเป็นเพียงการแปลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ให้ยึดถือตามฉบับภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นฉบับที่มีผลผูกพัน

ขึ้นด้านบน